Biografia

Biografia

PL

Dawid Lubowicz (1981) – skrzypek, kompozytor, wszechstronnie wykształcony muzycznie zakopiańczyk. Absolwent klasy skrzypiec klasycznych prof. Konstantego A. Kulki na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) oraz skrzypiec jazzowych dr. Henryka Gembalskiego na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego. Laureat III nagrody oraz Nagrody Specjalnej Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach podczas I edycji Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.

Współzałożyciel i członek licznych zespołów, wśród których wymienić można grupy charakteryzujące się tak odmienną stylistyką, jak alTango, Opium String Quartet, Atom String Quartet czy Bester Quartet, odnoszących sukcesy i szeroko rozpoznawalnych na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej.

Jako kompozytor wzbogacił repertuar wielu zespołów muzycznych. Jest także współtwórcą cieszącego się ogromną popularnością musicalu Piloci, wystawionego kilkaset razy na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Warstwa muzyczna spektaklu nie tylko doczekała się trwałej rejestracji, ale także uzyskała status kolejno złotej i platynowej płyty. Jego kompozycje wyróżnione zostały również m.in. IV nagrodą w międzynarodowym konkursie kompozytorskim Crossover Composition Award w Mannheim w Niemczech (za duet skrzypcowy Carpathian, który następnie został wydany nakładem wydawnictwa Peermusic).

Brał udział w realizacji kilkudziesięciu płyt, zarówno w roli gościnnej, jak i współtwórcy, czy też lidera. Znaczna część wydawnictw spotkała się z entuzjazmem publiczności i krytyków, czego wyrazem są liczne nominacje i nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki – nominacje za płyty Back To Melody (Opium String Quartet) oraz Nica’s Dream (Nika Lubowicz), a także statuetki za albumy Fade In oraz Places (Atom String Quartet), jak również Made in Poland oraz Supernova (Atom String Quartet wspólnie z NFM Orkiestrą Leopoldinum).

W 2018 roku utworzył autorski zespół Dawid Lubowicz Quartet, do którego największych sukcesów należy nagranie płyty Inside. Album otrzymał nominację w plebiscycie Fryderyki 2019 (w kategorii Album Roku Jazz), podobnie jak sam lider grupy (w kategorii Debiut Roku Jazz).

W roku 2022 nagrał w duecie z Christianem Danowiczem płytę STORIES, która zawiera autorskie kompozycje stworzone na dwoje skrzypiec. Utwory te ukazały się również w wersji nutowej i są dostępne na rynku wydawniczym.

Od wielu lat współpracuje jako aranżer i kompozytor m.in. z Teatrem Muzycznym Roma i Teatrem Narodowym w Warszawie, Operą Nova w Bydgoszczy i Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni.

Regularnie koncertuje na ważniejszych scenach całego świata, występując ze znamienitymi artystami. Spośród wielu fascynujących przedsięwzięć muzycznych, najbardziej ceni sobie spotkania na scenie z takimi artystami jak Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Paolo Fresu, Mino Cinelu, Anna Maria Jopek, Olga Pasiecznik, Grażyna Auguścik, Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak czy Władysław Sendecki.

Od 2020 roku prowadzi klasę skrzypiec jazzowych na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

EN
Dawid Lubowicz (1981) – violinist, composer, musically well-educated resident of Zakopane. A graduate of the classical violin class of prof. Konstanty A. Kulka at the Academy of Music. F. Chopin in Warsaw (currently the Fryderyk Chopin University of Music) and jazz violins by Dr. Henryk Gembalski at the Academy of Music. K. Szymanowski. Winner of the 3rd prize and the Special Award of the Director of the Krzysztof Penderecki European Music Center in Lusławice during the 1st edition of the International Jazz Violin Competition. Zbigniew Seifert.

Co-founder and member of numerous bands, including groups with such different styles as alTango, Opium String Quartet, Atom String Quartet and Bester Quartet, successful and widely recognized on the Polish and international music scene.

As a composer, he enriched the repertoire of many musical groups. He is also the co-creator of the extremely popular musical Pilots, performed several hundred times on the stage of the Roma Musical Theater in Warsaw. The musical layer of the performance was not only permanently recorded, but also obtained the status of a gold and platinum record. His compositions have also been distinguished, among others: 4th prize in the international composition competition Crossover Composition Award in Mannheim, Germany (for the violin duet Carpathian, which was later published by Peermusic).

He took part in the production of dozens of albums, both as a guest, as a co-creator and as a leader. A significant number of releases were met with enthusiasm from the audience and critics, as evidenced by numerous nominations and awards in the most prestigious competition of the Polish music industry, Fryderyki – nominations for the albums Back To Melody (Opium String Quartet) and Nica‘s Dream (Nika Lubowicz), as well as statuettes for the albums Fade In and Places (Atom String Quartet), as well as Made in Poland and Supernova (Atom String Quartet together with the NFM Leopoldinum Orchestra).

In 2018, he created his own band, Dawid Lubowicz Quartet, whose greatest successes include recording the album Inside. The album was nominated in the Fryderyki 2019 plebiscite (in the Jazz Album of the Year category), as was the group’s leader himself (in the Jazz Debut of the Year category).< /p>

In 2022, he recorded the album STORIES in a duet with Christian Danowicz, which contains original compositions written for two violins. These pieces were also published in sheet music and are available on the publishing market.

For many years he has been collaborating as an arranger and composer, among others. with the Roma Musical Theater and the National Theater in Warsaw, Opera Nova in Bydgoszcz and the Musical Theater. D. Baduszkowa in Gdynia.

He regularly gives concerts on major stages around the world, performing with distinguished artists. Among many fascinating musical undertakings, he most appreciates meetings on stage with artists such as Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Paolo Fresu, Mino Cinelu, Anna Maria Jopek, Olga Pasiecznik, Grażyna Auguścik, Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak or Władysław Sendecki.

Since 2020, he has been teaching a jazz violin class at the Jazz and Stage Music Department of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Kliknij, żeby pobrać zdjęcie w wysokiej rozdzielczości