STORIES – Nowa płyta / New album

PL /

„Stories” Dawida Lubowicza
Premiera albumu z duetami skrzypcowymi w wykonaniu kompozytora i Christiana Danowicza.

W ostatnich miesiącach literatura skrzypcowa poszerzyła się o 9 duetów skrzypcowych, które zostały skomponowane przez Dawida Lubowicza. Utwory te zostały zarejestrowane przez kompozytora z towarzyszeniem Christiana Danowicza i wydane nakładem Requiem Records.

Duety te są, jak to określa sam Dawid Lubowicz, „wypadkową myśli, odczuć, emocji i pomysłów kompozytorskich”. Kompozycje te są bezsprzecznie wartościowym wzbogaceniem repertuaru skrzypcowego, zaś fakt zarejestrowania ich osobiście przez Lubowicza może być bardzo ciekawy dla wykonawców i słuchaczy, prezentując niezwykle osobiste interpretacje tych utworów.

EN /

“Stories” by Dawid Lubowicz
Premiere of an album with violin duets performed by the composer and Christian Danowicz.

In recent months, violin literature has expanded to include 9 violin duets composed by Dawid Lubowicz. These pieces were recorded by the composer with the accompaniment of Christian Danowicz and released by Requiem Records.

These duets are, as Dawid Lubowicz himself puts it, “the resultant of thoughts, feelings, emotions and compositional ideas.” These compositions are undoubtedly a valuable addition to the violin repertoire, and the fact that Lubowicz recorded them personally may be very interesting for performers and listeners, presenting extremely personal interpretations of these works.

„Skrzypcowych duetów Dawida Lubowicza (szerszej publiczności dał się poznać jako twórca muzyki do musicalu Piloci) warto posłuchać dla własnej przyjemności. Porywające bałkańskie a czasem bartokowskie rytmy, dyskretny liryzm, ciekawe wzory melodyczne, a przy tym jeszcze faktury i barwy! Przyjemnie się słucha, zwłaszcza, że sprzyja temu mistrzowskie wykonanie. Gwarantowane jest też podniesienie optymizmu. Czego trzeba więcej?”

“The violin duets by Dawid Lubowicz (he became known to a wider audience as the creator of the music for the musical Pilots) are worth listening to for your own pleasure. Captivating Balkan and sometimes Bartok rhythms, discreet lyricism, interesting melodic patterns, as well as textures and colors! It’s a pleasure to listen to, especially thanks to the masterful performance. An increase in optimism is also guaranteed. What more do you need?”

Jerzy Maksymiuk

Premiera płyty jest poprzedzona wydaniem tychże kompozycji w postaci edycji nutowych (3 tomy) nakładem oficyny Ars Musica.

Partnerzy medialni: TVP Kultura, Polskie Radio „Dwójka” Magazyn Presto, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Skomponowanie duetów zarejestrowanych na albumie było możliwe dzięki stypendium Funduszu Popierania Twórczości ZAiKSu.

The premiere of the album is preceded by the release of these compositions in the form of sheet music editions (3 volumes) by the Ars Musica publishing house.

Media partners: TVP Kultura, Polish Radio “Dwójka”, Presto Magazine, Polish Music Information Center POLMIC.

Composing the duets recorded on the album was possible thanks to a scholarship from the ZAiKS Creativity Support Fund.